Stadgar antagna vid årsmötet 2020-09-10

1. Svensk Teknisk Audiologisk Förening, STAF, är en ideell, fackligt obunden förening. Föreningens uppgift är att i teknisk-audiologiska frågor förmedla
kontakt och utbyte av information medlemmarna emellan, att verka för utbildning och fortbildning i teknisk audiologi samt att i förekommande fall vara
remissorgan i teknisk-audiologiska frågor.

2. Som personlig medlem kan antas person som är aktivt verksam inom ämnesområdet teknisk audiologi. Dessutom kan företag eller annan organisation eller institution med verksamhet i området teknisk audiologi antas som understödjande medlem. Styrelsen har rätt att utse hedersmedlem, som har samma rättigheter som personlig medlem men är befriad från årsavgift.

3. Antagande av medlem liksom uteslutande av medlem beslutas av styrelsen. Medlemsförteckning förs av sekreteraren.

4. Årsmöte skall hållas en gång årligen och kallelse härtill utgå skriftligen minst sex veckor före planerat mötesdatum. Vid årsmöte har endast personlig medlem i STAF rösträtt. Årsmötet har rätt att besluta att överläggningar i enskild fråga må ske i närvaro av enbart personliga medlemmar.

5. Föreningen skall ha en styrelse bestående av fem personer, bland vilka bör finnas representerad verksamhet vid klinik, skola samt inom bullerskydd och forskning. Styrelseledamöter fungerar som kontaktpersoner inom resp. verksamhetsområde.

6. Vid årsmöte ska avgående styrelse avge verksamhetsberättelse.

7. Ordförande, sekreterare, kassör samt två ledamöter väljs av årsmötet. Styrelsens ledamöter väljs för två år där ordförande och en ledamot väljs jämna år och sekreterare, kassör och en ledamot väljs udda år. När ersättningsval behöver ske vid förtida avgång sker valen motsvarande kvarvarande period.
Årsmötet väljer också två revisorer, revisorssuppleant och övriga funktionärer.

8. Förenings firma tecknas av styrelsens ordförande och kassör var för sig.

9. Vid årsmöte utses två medlemmar till valberedning att förbereda nästkommande årsmötes val av styrelse och funktionärer.

10. Den som åtar sig ett förtroendeuppdrag inom föreningen är skyldig att inför styrelsen eller årsmötet redogöra för sin anställning och andra ekonomiska eller personliga förhållanden som kan tänkas skapa intressekonflikt eller jäv i förhållande till förtroendeuppdragets innehåll.

11. Årsavgifter för nästkommande år fastställs vid årsmötet.

12. Årsmötesbeslut ska fattas med enkel majoritet. Om lika röstetal uppstår, hänskjuts frågan till nästa årsmöte.

13. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelsen kan med sig adjungera medlem för speciella uppgifter.

14. Ändring av dessa stadgar eller upplösande av föreningen ska fastställas på årsmöte. Förslag om detta ska skriftligen utsändas till föreningens medlemmar minst sex veckor före årsmötet. Minst två tredjedels majoritet bland vid årsmötet närvarande personliga medlemmar erfordras för beslut, varvid skriftlig röst från icke närvarande personlig medlem medräknas. Vid eventuellt årsmötesbeslut om föreningens upplösande ska också beslut fattas om förfarande med föreningens tillgångar.